HU | EN

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató


Euro Contract Kft.


1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára azEuro Contract Kft.(székhely: 1025Budapest, Törökvész út 71-73.; Adószám: 14553350-2-41)a továbbiakban:„Euro Contract Kft.”)europadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.hu,welliroda.hu webcímeken elérhető szolgáltatásaival (hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, rendezvényekre jelentkezés) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról, rögzítse az Euro Contract Kft.által alkalmazott adatvédelmi, és -kezelési elveket, az Euro Contract Kft.adatvédelmi, és -kezelési politikáját, amelyet az Euro Contract Kft., mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Euro Contract Kft.kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban,bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. AzEuro Contract Kft.az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos adatok megadásra (regisztráció) nélkül a szolgáltatásaink egy részét Ön nem tudja igénybe venni. Honlapunkat természetesen tudja böngészni regisztráció nélkül is.


2. Adatkezelő és Adatfeldolgozó

Neve: Euro Contract Kft.
Székhelye: 1025Budapest, Törökvész út 71-73.
Adószám: 14553350-2-41
e-mail:europadesign@europadesign.hu
telefonszám:36-1-274-0001


3. A Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed a europadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.huwelliroda.huweboldalt látogató és azon valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”)


4. A Tájékoztató hatályán kívül esőszolgáltatások, adatkezelésekre, amelyekre nem vonatkozik a jelen Tájékoztató?


4.1. Közösségi média

Ha a weboldalt, illetve az Euro Contract Kft. -tegy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöl, követ stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos személyes adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön általkövetett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „kedvelései”). A közösségi oldalak azonban társaságunktólfüggetlenül működnek, így önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója irányadó.

További információkért arra vonatkozóan, hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.


4.2. Linkek

A weboldal tartalmaz olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem társaságunk kezel(pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak társaságunktólteljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.


5. Fogalmak, adatkezelésre vonatkozó legfontosabb alapelvek


5.1. Legfontosabb fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

„személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”:azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


5.2. Az Euro Contract Kft.adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

Az Euro Contract Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:


- a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

- a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

- a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

- a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és azEuro Contract Kft.minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

- a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

- a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


6. A személyes adatok kezelésének célja, módja

Az Ön bizonyos személyes adatait az 6.1-6.5 pontokban meghatározott célokból és jogalapok mentén kezeljük. Azonban bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatai kezelésére egyéb célokból, illetvejogalapokon is, mint például az Euro Contract Kft. -re vonatkozó jogikötelezettségteljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy az Euro Contract Kft.vagy harmadik személyjogosérdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), még azt követően is, hogy Ön a hozzájárulását visszavonja. Ilyen eset lehet például amennyiben azEuro Contract Kft. -nek a jogi igénye érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez szüksége van az Ön személyes adatára.


6.1. Regisztráció

Az adatkezelés célja: A ”)europadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.hu, welliroda.hu oldalon regisztrációhoz kötött a következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: az Euro Contract Kft.által szervezett rendezvényekre történő jelentkezés, ajánlatkérés, megrendelés, egyedi tartalmak elérése, letöltése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: neve, lakcíme/székhelye, titulusa, telefonszám, fax, e-mail cím, szállítási cím, számlázásicím. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat az oldalakon.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a


6.2. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a europadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.huoldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.


6.3. Vásárlás a webshopban

Az adatkezelés célja: europadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.hulinken elérhető Online rendelési szabályzatban foglalt szolgáltatások nyújtása, a webshopban leadott rendeléseinek kezelése, kiszállítás megszervezése, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, illetve azEuro Contract Kft.és az Ön között létrejött szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján aszámviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg. Az egyéb személyes adatait rendelés beérkezésétől, illetve teljesítésétől számított 5 évig őrzimega társaságunk.

Adattovábbítás:
- A rendelésének kiszállításához szükséges személyes adatokat (név, szállítási cím, egyéb kapcsolattartási adatok) a kiszállítást végző alvállalkozó, mint adatfeldolgozó kezeli.


6.4. Hírlevél

Az adatkezelés célja: azeuropadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.huwelliroda.hu Önnek lehetősége van hírlevelünkre is feliratkozni. Amennyiben szeretne a termékeinkről, rendezvényeinkről, újdonságainkról és híreinkről információt kapni, úgy ezzel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben való megküldése céljából kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre való feliratkozással összefüggő személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről, vagy nem tiltakozik a személyes adatainak a hírlevél küldéssel összefüggő kezelése ellen. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyesadatait legfeljebb 10 évig kezeljük.


6.5. Rendezvény elégedettségi kérdőív küldése

Az adatkezelés célja:rendezvény elégedettségi kérdőív kitöltésére is lehetősége van. Amennyiben Ön hozzájárul, úgy azEuro Contract Kft.elégedettségi kérdőívet küld Önnek emailben és ha hiánytalanul kitölti akkor bizonyos kedvezménytbiztosít azEuro Contract Kft.a következő eseményből

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük.


7. A személyes adatainak továbbítása

Az Euro Contract Kft.a jelen Tájékoztató alapján kezelt adatait tájékoztatás, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring céljából továbbíthatja az Euro Contract Kft. -heztartozó társaságoknak,mint adatfeldolgozóknak az Európai Gazdasági Térségen belül. Az Felső ZöldmáliIroda Kft. -hez tartozó társaságok: Nincs ilyen társaság.

Az Euro Contract Kft.által használt cégcsoporton kívüli adatfeldolgozók, illetve címzettek az 6./pontban kerültek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.


8. Automatizált döntéshozatal, és/vagy profilalkotás.

Az Euro Contract Kft.az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Az Euro Contract Kft.profilalkotást végez amennyiben Ön az Euro Contract Kft.hírlevelekre feliratkozott vagy a weboldalon bizonyos –személyre szabott információk, tájékoztatások és reklámok küldését elősegítő -cookie-k alkalmazást engedélyezte, abból a célból, hogy minél személyre szabottabb, relevánsabb tájékoztatást és információkat küldhessünk, jeleníthessünk meg Önnek.


9. Cookie-k haszwnálata

A europadesign.hu, irodahazakejszakaja.hu, designoffice.hu, spaceplan.huwelliroda.hu oldal cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról......hu linken elérhető Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.


10. Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy azEuro Contract Kft.által kezelt személyes adatai tekintetében

a./ a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b./ a személyes adatok helyesbítését kérje;
c./ a személyes adatok törlését kérje;
d./ a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e./ tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f./ a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti8.6pont);
g./ amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a2./pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. AzEuro Contract Kft.indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.Amennyiben azEuro Contract Kft.nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet azEuro Contract Kft.válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. AzEuro Contract Kft.minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésrőlvagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


10.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Euro Contract Kft.-tőlvisszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat azEuro Contract Kft.közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenülÖntőlgyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.


10.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére azEuro Contract Kft.indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.


10.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére azEuro Contract Kft.indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:a./ a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;b./ ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;c./ Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;d./ ha a személyes adatokat azEuro Contract Kft.jogellenesen kezelte;e./ ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot az Euro Contract Kft.nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére azEuro Contract Kft.korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:a./ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy azEuro Contract Kft.ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;b./ az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;c./ azEuro Contract Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyd./ Ön tiltakozottaz adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról azEuro Contract Kft.előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.


10.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Euro Contract Kft.jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben azEuro Contract Kft.a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.


10.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat azEuro Contract Kft.közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a./ az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ésb./ az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.


11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön nem ért egyet azEuro Contract Kft.válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon:+36-1-391-1400; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.


12. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Euro Contract Kft.fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Ebben az esetben Ön a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen felül az Ön további beleegyezésének a kérésére nincs szükség.REFERENCIÁK

USTREAM

Ustream

BP AGORA HUB

BP Agora HUB

MONICOMP

Monicomp

ACCOR HOTELS

Accor Hotels

PRIMETIME

Primetime

AMREST

AmRest

MEC - MINDSHARE

MEC - Mindshare

BOIRON

Boiron

WHB

WHB

DIZAIN- ALUFEX

Dizain- Alufex

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...